OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 13 usttęp 1 i ustęp 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unia Europejska) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku  jest Komendant  Miejski Policji we Włocławku ul. Okrężna 25 87-800 Włocławek, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa);

2)  inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku jest Renata Banaszkiewicz  e-mail: iod.kmp-wloclawek@bg.policja.gov.pl

3)  dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku przetwarzane są zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 punkty a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4)  odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5)  dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej  Policji we Włocławku będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku;

7)  każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;  

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należą:

- pełnienie w jednostce roli Inspektora Danych Osobowych,

- przeprowadzanie kontroli z zakresu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, ochrony fizycznej jednostki, zabezpieczenia pomieszczeń i szaf służbowych i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z rocznym planem kontroli

- przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, ich udostępniania i przechowywania,

- wydawanie zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu danych osobowych,

- sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych w jednostce,

- prowadzenie rejestru naruszeń danych i sporządzania sprawozdań z zakresu ochrony danych osobowych.

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 20.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
do góry