Status prawny - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dziennik Ustaw z 2017, pozycja 2067) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:
1.     Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
a.     wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b.     wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
2.     komendant powiatowy (miejski) Policji,
3.     komendant komisariatu Policji.
 
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ustępie 1 punktach 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy realizuje zadania określone w ustawach.
                                                                                                                                    
Komendanta powiatowego(miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty .
Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji a organami wyższego stopnia są:
w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji
w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji - Komendant Główny Policji.
 
Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji we Włocławku określają:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2008
Data modyfikacji : 31.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
do góry