Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Policji we Włocławku przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 17.30

w siedzibie komendy przy ulicy Okrężnej 25 we Włocławku

 

Uwaga! Ważne dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek. Ograniczmy w tej chwili do minimum osobiste wizyty w komendzie policji.

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem wirusem COVID-2019 (koronawirus) skargi i wnioski do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku proszę składać telefonicznie! pod numerem telefonu:

47 753 51 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14. 

bądź drogą elektroniczną na adres: dyżurny-wloclawek@bg.policja.gov.pl.

Każda skarga lub wniosek przekazane w powyższy sposób zostaną rozpatrzone tak samo, jak te składane osobiście.

 

 

Definicja skargi i wniosku w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego


SKARGA - jest pojęciem wieloznaczeniowym.
Jest to zażalenie, obwinienie kogoś o coś, środek prawny przysługujący stronom, ale również skarga do NSA, dlatego kpa określa przedmiot skargi i wniosku, ale go nie definiuje. I tak:
Art. 227 kpa stanowi, że przedmiotem skargi jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Art. 241 kpa stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
O tym czy dane pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje treść w nim zawarta, a nie jego forma zewnętrzna - zatytułowanie pisma - art. 222 kpa.


Podmioty uprawnione do składania skargi


W myśl art. 221 kpa skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub w imieniu innej osoby za jej zgodą.
Powszechny charakter instytucji skargi i wniosku powoduje, że mogą je składać obywatele niezależnie od posiadanego obywatelstwa, małoletni, organizacje społeczne, a nawet osoby nie dysponujące pełnią praw ( ubezwłasnowolnieni, pozbawieni praw publicznych ).
Skargi mogą pochodzić od jednej czy dwóch osób, ale również mogą być składane w formie zbiorowej - podpisane przez wielu członków danej społeczności.

Wszystkie skargi rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

 

Przyjmowanie skarg

 

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek, i przyjmujący zgłoszenie ( § 6 cyt. Rozporządzenia ).

W sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Policji we Włocławku przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 17.30.
Skargi i wnioski mogą być składane na numer faxu 47 753 51 05.

 

Rozpatrywanie skarg

 

Skargi nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy ) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia
z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
Załatwienie skargi, w świetle przepisów, polega na rozstrzygnięciu, wydaniu polecenia lub podjęciu innych stosownych środków w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu w sposób wyczerpujący skarżącego o wynikach rozpatrzenia, dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych innych stosownych środkach i działaniach.


Terminy i zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Terminy określone są w kpa i tak:

 

· Termin 7- dniowy obowiązuje, gdy skarga lub wniosek nie dotyczy naszego organu i trzeba ją przesłać do właściwego urzędu, ewentualnie zwrócić skargę skarżącemu wskazując właściwy organ - art. 231 kpa.

· W przypadku, gdy zbieramy materiał dowodowy - czas na zakończenie postępowania określa art. 237 § l kpa tj. miesiąc od momentu wpłynięcia do organu uprawnionego.

· W przypadku, gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego termin ten wynosi 14 dni - art. 237 §2 kpa.

· W przypadku, gdy postępowanie nie zostanie zakończone w ustawowym terminie - przed jego upływem - należy pisemnie poinformować skarżącego o przyczynach jego niedotrzymania i określić nowy termin zakończenia - art. 36 kpa.

 

Ochrona prawna skarżącego

 

Art. 225 § 1 kpa wprowadza ustawową ochronę prawną skarżącego i wnioskodawcy. Przepis ten brzmi: "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".
Naruszenie tych zasad może prowadzić w konsekwencji do odpowiedzialności pracownika załatwiającego skargę - odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna lub nawet karna / groźba karalna /.


Zniesienie ochrony prawnej skarżącego

 

Ochrona obejmuje osoby wnoszące skargę lub wniosek tylko w zakresie dozwolonym prawem, a więc gdy nie zostaną naruszone chronione dobra innych osób lub instytucji. Ochrona nie będzie rozciągała się na osoby dopuszczające się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, czyli dopuszczające się czynów przestępnych ( czyn ten musi być jednoznacznie potwierdzony, wówczas można sprawę skierować do prokuratury ).

Ochrona prawna pomawianego funkcjonariusza Policji

 

Art. 212 kk mówi, że kto pomawia osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega karze.

Postępowanie w sprawie złożonego wniosku

 

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.
Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca zawiadamiając o powyższym wnioskodawcę.
W razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku oraz w przypadku nie załatwienia sprawy w ustawowym lub wyznaczonym przez właściwy organ terminie, służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w kpa.

Metryczka

Data publikacji : 18.04.2018
Data modyfikacji : 05.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
do góry