Ogłoszenie nr 8373. Wynik wyboru. - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie nr 8373. Wynik wyboru.

OGŁOSZENIE  nr 8373

 

Komendant Miejski Policji we Włocławku

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

inspektora

ds. prezydialnych i wspomagających

w Referacie Kadr, Szkolenia i Prezydialnym

Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjno-biurową w komórkach organizacyjnychKMP we Włocławku,

 • gromadzenie, aktualizowanie, rejestrowanie oraz udostępnianie zbiorów aktów prawnych wydawanych przez KMP we Włocławku, KWP w Bydgoszczy, KGP i inne uprawnione podmioty, a także prowadzenie ich ewidencji i dzienników przepisów resortowych,

 • wprowadzanie

 • realizowanie zagadnienia dot. podnoszenia kwalifikacji przez policjantów i pracowników, kierowanych do szkół policyjnych oraz pozapolicyjnych,

 • realizowanie zadań z zakresu adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej,

 • realizowanie zadań związanych z zagadnieniem kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem  w zakresie zleconym przez Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku,

 • kompletowanie, uzupełnianie i prowadzenie teczek akt osobowych,

 • przeprowadzanie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji w zakresie zleconym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

                                         

  Warunki pracy:

   

  Praca w siedzibie urzędu, okresowo praca w terenie

  Praca z komputerem, miejsce pracy umieszczone na drugim piętrze budynku z windą

   

  Wykształcenie: średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

 • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe i praktyka w urzędach administracji publicznej lub samorządowej,

 • umiejętność organizacji pracy własnej i organizowania działań,

 • umiejętność interpretacji przepisów,

 • umiejętność komunikowania się,

 • umiejętność obsługi komputera.

   

  wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie profilowane humanistyczne,

 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zagadnieniami prezydialnymi w administracji rządowej,

 • znajomość obiegu dokumentów służbowych,

 • umiejętność analizy, syntezy,

 • znajomość przepisów resortowych,

 • przeszkolenie z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej,

 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwolub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenieo posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1167).

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

  Termin składnia dokumentów:

  20 – 02 – 2017                  z dopiskiem  ogłoszenie nr 8373

  Decyduje data:   stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składnia dokumentów:

  Komenda Miejska Policji

  ul. Okrężna 25

  87 – 800 Włocławek

  Inne informacje:

  Proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta, ze wskazaniem stanowiska, komórki organizacyjnej i numeru ogłoszenia. Oferty nadesłane po wyznaczonym terminem lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie  lub mailem. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


 • Ogłoszenie nr 8373 z 10 lutego 2017 roku

 • Komenda Miejska Policji we Włocławku

 • Stanowisko:

  inspektora ds. prezydialnych i wspomagających

  w Referacie Kadr, Szkolenia i Prezydialnym KMP we Włocławku

 • Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

 • Data wyniku: 13 marca 2017 roku

 • Wybrana osoba:

 • Imię i nazwisko: JOANNA  SROKA     

 • Miejsce zamieszkania: WŁOCŁAWEK


 •  

Załączniki do strony

 • Data publikacji 13.03.2017 12:03
  (pdf 31.62 KB)

Metryczka

Data publikacji 10.02.2017
Data modyfikacji 13.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. post. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
st. post. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
st. post. Tomasz Tomaszewski
do góry