Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W dniu 16 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu. Natomiast, przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Realizacja prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego następuje poprzez dostęp do danych publikowanych przez podmiot w sieci Internet albo na indywidualny wniosek.

Wskazana ustawa zakłada m.in. w art. 21 ust.2 umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Ponadto, ustawa w art. 21 ust. 3 nie wskazuje wzoru formularza o ponowne wykorzystanie, niemniej jednak określa 6 elementów, które powinny znaleźć się we wniosku oraz przewiduje możliwość ponowienia wniosku bez rozpoznania, jeżeli w terminie 7 dni wnioskodawca nie uzupełni wymaganych danych.

Z kolei w art. 22 skrócono termin realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie do 14 dni (dotychczas 20 dni), niemniej jednak, w sytuacji niemożności zrealizowania wniosku w podstawowym terminie, wydłużono maksymalny termin realizacji sprawy z 40 dni do 2 miesięcy.

Kiedy obowiązuje tryb wnioskowy w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego?

  1. W przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, 
  2. Gdy informacja została udostępniona  w inny sposób niż określony w punkcie 1i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  3. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji,
  4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Miejska Policji we Włocławku
ul. Okrężna 25

87-800 Włocławek
 
e-mail: bip-wloclawek@bg.policja.gov.pl

 

OPŁATY
Uprzejmie informujemy, iż ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie. 
Na żądanie wnioskodawcy, wskazywany  jest sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

Przy ustalaniu ewentualnej  opłaty przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy będą brane pod uwagę takie czynniki jak:

  • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
  • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
  • koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne),
  • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę

 

Metryczka

Data publikacji : 07.09.2017
Data modyfikacji : 11.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
do góry