DODO - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i ustęp 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej  Policji we Włocławku  jest Komendant  Miejski  Policji we Włocławku, ul. Okrężna 25, 87-800 Włocławek, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa);
  2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku jest Renata Banaszkiewicz; e-mail: iod.kmp-wloclawek@bg.policja.gov.pl
  3. dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji  we Włocławku przetwarzane są zgodnie art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a mianowicie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. ;
  4. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl);
  5. każdemu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 19.04.2019
Data modyfikacji : 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
do góry